Uslovi za dobijanje vize

Dole navedeni uslovi smatraju se obavezujuc.im za ispunjavanje prilikom podnošenja zahtjeva za vize preko Ambasade Rusije u BiH

Razmatranje zahtjeva za izdavanje vize (upitnik) počinje nakon podnošenja aplikantom ili njegovim zakonskim predstavnikom (pravno lice koji ima odgovarajuc.e punomoc.e), kompletan set dokumenata. Odsustvo jednog od dokumenata je osnov za odbijanje da se razmatra zahtjev i vraćanje dokumenata.

U nekim slučajevima, Ambasada u BiH može zahtjevati dodatne dokumente ili informacije. Ako je potrebno, službeno lice Ambasade Rusije u BiH može pozvati lično podnosioca zahtjeva za privatni razgovor kako bi se razjasnili detalje prijavljenih dokumenata i planiranog putovanja u Rusiju.

Dostavljeni dokumenti moraju biti u skladu sa zahtjevima utvrđenim zakonodavstvom Ruske Federacije i Sporazumom o olakšicama kod izdavanja viza građanima Ruske Federacije i BiH, kao i Evropske unije. U slučaju podnošenja falsifikovanih dokumenata ili upitnika u kojem smišljeno stoje nevažec.e podatake za izdavanje vize može biti otkazano. Viza se naplaćuje prije pregleda dokumenata i u slučaju odbijanja izdavanja vize novac se ne vraća.

Važeća putna isprava (pasoš). Pasoš mora imati najmanje dvije prazne stranice namijenjene za vize, rok njegovog važenja po pravilu, ne bi trebalo da istekne ranije od 6 mjeseci od dana isteka vize. U slučaju izdavanja studentske ili radne vize rok važenja pasoša ne bi trebalo da istekne ranije od 1,5 godina od datuma početka vize.

Popunjeni zahtjev za vizu (upitnik).Vizni upitnik se popunjava stranom državljaninom na web-stranici https://visa.kdmid.ru/ na ruskom ili engleskom jeziku i prosljeđuje u Vizni centar. Odgovori na pitanja viznog upitnika moraju biti detaljni. Vizni upitnik mora biti skroz popunjen. Popunjeni na web-stranici i isprintani obrazac viznog upitnika potpisuje se stranim državljaninom lično, potpis ne smije prevazilaziti dodjeljenu oblast u upitniku.

Fotografija dimenzije 3,5x4,5 sm (samo u boji!) Fotografija mora biti na svjetloj pozadini sa jasnom slikom osobe sa prednje strane bez naočara sa zatamnjenim staklima i bez pokriva glave (sa izuzetkom stranih državljana za koje je nošenje pokriva glave obavezni atribut njihove etničke ili vjerske pripadnosti, pod uslovom da je stranac prikazan sa pokrivenim glavom na fotografiji u pasošu). Fotografija se lijepi striktno na prostor dodijeljeni za nju u upitniku (mjesto za foto).

Polisa zdravstvenog osiguranja važi na teritoriji Ruske Federacije (osim za aplikante, za koje Ruska Federacija prizna diplomatski ili službeni status, gostiju službenika diplomatskih i konzularnih misija stranih država i međunarodnih organizacija, državne službenike strane države koje putuju u Rusku Federaciju na poziv federalnih organa državne vlasti i organa državne vlasti subjekata Ruske Federacije, kao i druge kategorije podnosioca zahtjeva koje su oslobođene od podnošenja polisa zdravstvenog osiguranja na osnovu reciprociteta). Ovi polisi moraju biti izdati od strane stranih osiguravajuc.ih kompanija, koje imaju ugovor reosiguranja sa jednom od ruskih osiguravajuc.ih kompanija.

U slučaju obraćanja stranog državljanina druge zemlje koji boravi u BiH sa zahtjevom za izdavanje ruske vize u nizu slučajeva se može tražiti dozvola za neprekidni boravak.

Prilikom podnošenja zahtjeva za radnu, turističku i privatnu vizu (osim vize s ciljem putovanja “posebni slučaj”) za građane EU je obavezna prijava dokumenta kojim se potvrđuju dovoljne prihode i vezanu za to garanciju povratka u zemlju prebivališta. Prilikom izrade turističke vize takođe može biti prijavljeno garantno pismo turističke (pravne) kompanije kojim organizacija preuzima obavezu za povratak turista u zemlje prebivališta.

 

Osnovi za izdavanje vizu

Originalni poziv za ulazak u Rusku Federaciju, izdat u skladu sa važec.em zakonodavstvom Rusije.

Poziv za ulazak u Rusku Federaciju se izdaje od strane Ministarstva inostranih poslova Ruske Federacije, Ministarstva unutrašnih poslova ili njegovih teritorijalnih organa.

Potvrda o prijemu stranog turista organizacijom koja se bavi turističkim aktivnostima i ima važec.i referentni broj zajedno sa ugovorom za pružanje turističkih usluga.

Odluka teritorijalnog organa Ministarstva unutrašnih poslova o izdavanju stranom državljaninu dozvole za privremeni boravak u Ruskoj Federaciji.

Odluka Ministarstva unutrašnih poslova ili njegovih teritorijalnih organa o priznanju stranog državljanina izbeglicom.

Tranzitna viza se izdaje na osnovu važećih karata za ulazak ili izlazak iz Ruske Federacije ili potvrde njihove nabavke na teritoriji Ruske Federacije pod uslovom obaveznog posjedovanja vize za ulazak u države koji graniče sa Ruskom Federacijom i spadaju u maršrutu putovanja, ili vize države, koja predstavlja konačni cilj putovanja, ili pasoša ove države. Činjenica da strani državljanin posjeduje pravo bezviznog ulaska u državu konačnog cilja putovanja mora biti potvrđena dokumentima.

Dokumenti, koji potvrđuju cilj putovanja u skladu s Sporazumima o olakšicama kod izdavanja viza između Rusije i EU, te Danskom, Norveškom, Irskom, Švajcarskom i Južnom Korejom.

 

Rokovi razmatranja viznih zahtjeva i rokovi za izdavanje viza

 

Ambasada Rusije u BiH razmatra vizne zahtjeve, donosi odluke, izdaje ruske vize u zavisnosti od kategorija i broja ulaska u roku od 3 do 20 dana nakon predaje potpunog kompleta dokumenata i uplate konzularnih provizija i proisteklih faktičkih troškova.

 

Istovremeno, Ambasada Rusije u BiH ima pravo u slučaju neophodnosti i na osnovu principa reciprociteta, produžiti rok razmatranja aplikacija za rusku vizu do 30 dana.

 

Termine boravka u Ruskoj Federaciji na osnovu viza izdatih u BiH

 

Tranzitna viza: jednokratna – do 3 dana, dvokratna – do 6 dana.

Privatna, radna, studentska i poslovna (jednokratna, dvokratna) – ne više od 90 dana.

Višekratna studentska i radna viza – puni rok predviđen pozivnicom.

Višekratne vize – građane država EU, koji su članice podpisnici Sporazuma, mogu se nalaziti na teritorii Rusije na osnovu višekratne vize ne prelaze 90 dana (zajedno i neprekidno) u toku svakog perioda dužinom 180 dana.

  

Spisak dokumenata potrebnih za apliciranje za vizu

 

 Radna (OR)

Jednokratna – ne više od 3 mjeseci

Dokumenti:

Važeći strani pasoš. U pasošu mora biti najmanje dvije čiste stranice, namijenjene za utiskivanje vize; rok važenja pasoša ne smije isteći ranije od 6 mjeseci prije isteka roka važenja vize.

Pozivnica na zaštićenom formularu koja je izdata od strane teritorijalnog organa Ministarstva unutrašnih poslova Rusije.

Popunjeni vizni upitnik s jednom fotografijom dimenzija 3x4 sm.

Polica zdravstvenog osiguranja (za zemlje EU).

Uvjerenje o negativnom rezultatu HIV testa.

Dokument koji daje pravo stranom državljaninu za neprekidni boravak u zemlji više od 90 dana, u slučaju da strani državljanin podnosi zahtjev za vizu ne u državi svog državljanstva (dozvola za privremeni boravak i radna dozvola).

Kopije svih gore navedenih dokumenata.

 

Studentska (OS)

Jednokratna, dvokratna – ne više od 3 mjeseci

Dokumenti:

Važeći strani pasoš. U pasošu mora biti najmanje dvije čiste stranice, namijenjene za stavljanje vize; rok važenja pasoša ne smije isteći ranije od 6 mjeseci prije isteka roka važenja vize.

Pozivnica na zaštićenom formularu izdata od strane teritorijalnog organa Ministarstva unutrašnih poslova Rusije.

Popunjeni vizni upitnik s jednom fotografijom dimenzija 3x4 sm.

Polica zdravstvenog osiguranja (za zemlje EU).

Uvjerenje o negativnom rezultatu HIV testa.

Dokument, koji daje pravo stranom državljaninu za neprekidni boravak u zemlji više od 90 dana, u slučaju da strani državljanin podnosi zahtjev za vizu ne u državi svog državljanstva (dozvola za privremeni boravak i radna dozvola).

Kopije svih gore navedenih dokumenata.

 

Humanitarna (OH)

Jednokratna, dvokratna – ne više od 3 mjeseci

Dokumenti:

Važeći strani pasoš. U pasošu mora biti najmanje dvije čiste stranice, namijenjene za stavljanje vize; rok važenja pasoša ne smije isteći ranije od 6 mjeseci prije isteka roka važenja vize.

Pozivnica na zaštićenom formularu izdata od strane teritorijalnog organa Ministarstva unutrašnih poslova Rusije.

Popunjeni vizni upitnik s jednom fotografijom dimenzija 3x4 sm.

Polica zdravstvenog osiguranja (za zemlje EU).

Dokument, koji daje pravo stranom državljaninu za neprekidni boravak u zemlji više od 90 dana, u slučaju da strani državljanin podnosi zahtjev za vizu ne u državi svog državljanstva (dozvola za privremeni boravak i radna dozvola).

Kopije svih gore navedenih dokumenata.

 

Radna (OR)

Jednokratna, dvokratna – ne više od 3 mjeseci

Dokumenti:

Važeći strani pasoš. U pasošu mora biti najmanje dvije čiste stranice, namijenjene za stavljanje vize; rok važenja pasoša ne smije isteći ranije od 6 mjeseci prije isteka roka važenja vize.

Pozivnica na zaštićenom formularu izdata od strane teritorijalnog organa Ministarstva unutrašnih poslova Rusije.

Popunjeni vizni upitnik s jednom fotografijom dimenzija 3x4 sm

Polica zdravstvenog osiguranja (za zemlje EU).

Dokument, koji daje pravo stranom državljaninu za neprekidni boravak u zemlji više od 90 dana, u slučaju da strani državljanin podnosi zahtjev za vizu ne u državi svog državljanstva (dozvola za privremeni boravak i radna dozvola).

Kopije svih gore navedenih dokumenata.

 

Privatna (OP)

Jednokratna, dvokratna – ne više od 3 mjeseci

Dokumenti:

Važeći strani pasoš. U pasošu mora biti najmanje dvije čiste stranice, namijenjene za stavljanje vize; rok važenja pasoša ne smije isteći ranije od 6 mjeseci prije isteka roka važenja vize.

Pozivnica na zaštićenom formularu izdata od strane teritorijalnog organa Ministarstva unutrašnih poslova Rusije.

Popunjeni vizni upitnik s jednom fotografijom dimenzija 3x4 sm.

Polica zdravstvenog osiguranja (za zemlje EU).

Dokument, koji daje pravo stranom državljaninu za neprekidni boravak u zemlji više od 90 dana, u slučaju da strani državljanin podnosi zahtjev za vizu ne u državi svog državljanstva (dozvola za privremeni boravak i radna dozvola).

Kopije svih gore navedenih dokumenata.