Migracioni karton

U skladu sa odlukom Vlade Ruske Federacije od 16. avgusta 2004. godine Br. 413 „O bijelom kartonu“ (dalje – migracijska karta) prilikom ulaska u Rusku Federaciju strani državljanin je obavezan dobiti te popuniti migracijsku kartu, pokazati ju službenom licu granične kontrole koji u migracijsku kartu unosi oznaku o ulasku u Rusku Federaciju ako su podaci uneseni u kartu u skladu sa podacima u vizi i pasošu. 

Formular migracijske karte se izdaje stranim državljanima tokom ulaska u Rusku Federaciju bez naknade od strane službenih lica (organa) granične kontrole ili predstavnika organizacija koje pružaju transportne usluge stranim državljanima prilikom ulaska u Rusku Federaciju.

Migracijska karta se nalazi kod stranog državljanina tokom perioda njegovog boravka u Rusiji i podnosi zajedno sa drugim dokumentima radi evidentiranja u mjestu boravka.

U slučaju oštećenja ili gubitka migracijske karte strani državljanin je obavezan u roku od 3 dana to prijaviti teritorijalnom organu Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije u mjestu boravka. Prilikom prijave strani državljanin dobija duplikat migracijske karte bez naknade na osnovi dokumenata s kojima je ušao u Rusku Federaciju.

Prilikom odlaska iz Ruske Federacije strani državljanin je obavezan predati migracijsku kartu službenom licu (organa) granične kontrole na graničnom prelazu na državnoj granici Ruske Federacije.